Проект „Никой не е защитен от домашното насилие – информационна кампания“

Untitled-3                                         

Фондация „Център Надя“ стартира проект

„Никой не е защитен от домашното насилие - информационна кампания“

Фондация „Център Надя” в партньорство на Национална мрежа на здравните медиатори стартира проект „Никой не е защитен от домашното насилие”- информационна кампания, който се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. , Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 2 - “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014 г.

Основните цели и усилия на Фондация „Център Надя“ са насочени към насърчаване и защитата на човешките права на жени и деца в риск в съответствие с българското и международното законодателство; създаване на условия за социалната интеграция и личностна реализация на лица, претърпели домашно насилие и насилие, основано на полов признак; повишаване чувствителността на обществото и институциите към домашното насилие и насилие, основано на полов признак. От създаването си до сега, Центърът е доставчик на социални услуги в областта на превенция на насилието и директна психологическа и социална подкрепа на жертви на насилие и уязвими групи; предоставя услуги на жени жертви на трафик; създава обучителни програми и провежда специализирани обучения на държавни служители, социални работници и магистрати по теми за агресията, насилието по полов признак и трафика на хора.

 

Проектът е с продължителност 12 месеца, стартира месец септември 2015 г. и ще приключи месец авгест 2016 г., като неговият териториален обхват е в цялата страна. Основните цели на този проект са:

 • Намаляване на негативните последици от домашното насилие сред ромската общност и первенция на насилието.
 • Повишена информираност сред ромската общност по проблемите на домашното насилие.
 • Повишена чувствителност и разпознавемост на домашното насилие сред ромската общност.
 • Повишена активност по отношение на търсене помощ и закрила при случаи на домашно насилие.
 • Овластяване на уязвимите групи – жени и деца по отношение на техните права и защита от домашно насилие.

 

Преки бенефициенти на проекта:

 • Здравни медиатори
 • Ромски студенти
 • Представители на ромската общност
 • Уязвими лица, пострадали от домашно насилие
 • Местни общности
 • Обществото като цяло
 • Представители на медиите

 

Непреки бенефициенти на проекта:

 • Близки и роднини на пострадали от домашно насилие
 • Регионални и местни власти

 

Специфичните дейности по проекта са разпределени по модули:

Модул 1: Ние сме с теб - Включване на студенти и младежи роми, чрез обучаване за превенция

Модул 2: Ние сме до теб - Обучение на здравни медиатори за справяне и превенция с домашното насилие сред ромскатата общност

Модул 3: Ние сме сред теб - информационни събития сред общността за справяне и превенция с домашното насилие сред ромскатата общност организирани от здравните медиатори

Модул 4: Дейности за информираност и публичност през проект

 

По Модул 1 се предвижда включване на 30 ромските студенти и младежи в дейности за справяне и превенция на домашното насилие и след това, част от тях като стипендианти по проекта, заедно с помощта на професионалисти – ментори, оператор и продуцент по сценарии ще създадат видео /аудио –визуални/ продукти, между 7 и 10 броя клипове, ще бъдат създадени дискове за разпространение с всички изготвени аудио-визуални продукти, които ще бъдат използвани в обучителната програма за здравните медиатори. Същите дискове ще бъдат разпространени и чрез кампаниите и по време на информационни кампании в страната. Резултатите са 30 обучени младежи, 10 стипендианти по проекта, създадени клипове на теми, свързани с превенцията на домашното насилие, възпроизведени 500 диска за разпространение на аудио-визуалните продукти за информационните кампании в страната.

По Модул 2 се предвижда организиране и провеждане на тридневен тренинг семинар /обучение за обучители/ за 16 здравни медиатори. Неговата програма ще включва видове и особености на домашното насилие, разпознаване на белезите на домашното насилие, особености на семейните норми, модели на поведение и отношения в ромската общност, както и използване на изготвените аудио-визуални продукти по проекта. Този модул предвижда провеждането на осем двудневни обучителни семинари за здравни медиатори по области – четири семинара в северна България и четири семинара в южна България. Всеки обучен екип провежда тези обучителни семинари по предварително изготвена идентична програма. Последно ще се проведе и заключителен уъркшоп за обучените екипи, където екипите от обучители ще споделят резултатите от проведените от тях обучения за здравните медиатори и резултатите от проведените информационни събития в общността.

 

По Модул 3 се цели повишена информираност по проблема за домашно насилие сред ромската общност; формиране на нетолерантност и нетърпимост към насилието; овластяване на потенциалните жертви на домашно насилие с фокус към жени и деца чрез запознаване със съществуващите правни норми, техните права и механизми за защита; улесняване подаването на сигнали в случай на домашно насилие към правоохранителните органи и към социалните служби помощ и закрила. Той включва провеждането на информационни събития в различни общности от здравните медиатори и се очаква да бъдат проведени повече от 200 информационни събития в цялата страна.

 

По Модул 4 предвидените дейности за информираност и публичност освен създаването на аудио –визуалните продукти и 500 копия на дискове за разпространение сред целевите групи, се предвиждат две пресконференции - една пресконференция в началото на проекта за запознаване с целите и дейностите по проекта и една в края за запознаване на обществеността и медиите с резултати от проекта. В рамките на проекта ще бъде проведена 16-дневната кампания срещу насилието, базирано на полови различия за даване на още по-широка гласност на проблема, за периода от 25-ти ноември до 10 декември 2015 г. Предвижда се да бъде организирана и проведена кръгла маса по темата за домашното насилие с професионалисти ангажирани с проблема на 8-ми март 2016 г.